Sagatavošana skolai 5.- 6. gadīgiem bērniem


Programmas aktualitāte:

Sakarā ar to, ka mūsdienu bērniem ir vairāk attīstīta spēja uztvert gan informāciju, gan arī saglabāt to ar ķermeniskām sajūtām, iesaistot tajos procesos visas savas maņas, tāpēc programma ir paredzēta sagatavot bērnus skolai, izmantojot pārsvarā darbošanos caur ķermeni. 
Programmas mērķis:
Pēc individuāli izstrādātas programmas veikt apmācību, lai bērnu sekmīgi sagatavotu skolai – vispusīgi attīstītu personību, kas spēj labi adaptēties sabiedrībā un skolas vidē - ievērojot bērna intereses, vajadzības, vecumposma īpatnības un emocionālo pasauli.


Programmas uzdevumi:

1. Izmantojot Vudkoka Džonsona kognitīvo spēju testu un mazās metodikas, noteikt bērnu kognitīvo spēju radītājus, to attīstību attiecīgi vecumposmam, kā arī iegūt pilnu intelektuālo skalu kopīgo rādītāju.
2. Pēc individuāli izstrādātas programmas veikt bērnu apmācību, veicinot bērnu sociālas iemaņas un personības attīstību, ļaujot bērnam apzināties savas patiesās spējas un iemaņas. 
3. Attīstīt bērna emocionālo pasauli, veicinot izprast savas jūtu izpausmes, ļaujot atpazīt savas patiesās emocijas, runāt par tām, un mācīt pozitīvi reaģēt uz dažādām situācijām.
4. Attīstīt bērnā tīšo  uzmanību, koncentrēšanās spējas, dažādas domāšanas operācijas, spēju noteikt cēloņsakarības, trenēt atmiņu izmantojot dažādus vingrinājumus.
5. Pilnveidot prasmi uztvert apkārtējo pasauli, tās priekšmetus pēc redzes, dzirdes, taustes, garšas, sajust caur emocijām, mācot izteikties par redzēto, dzirdēto un lasīto.
6. Attīstīt roku un pirkstu kustības caur dažādiem radošiem darbiņiem, izmantojot zīmēšanu, līmēšanu, aplicēšanu, veidošanu, konstruēšanu darbojoties ar dažādiem materiāliem - papīru, kartonu, foliju, mālu, plastiku, mīklu, smiltīm, audumu, diegiem, dzijām, filcu, stiklu. 
7. Pilnveidot lasītprasmes, rakstīšanas iemaņas, izpratni par skaitļiem, burtiem, skaņām, vārdiem un teikumiem, atstāstot un pašiem veidojot savus stāstus. 
8. Pilnveidot fantāzijas attīstību caur dažādiem kreatīviem vingrinājumiem. 
9. Attīstīt bērna paškontroli un pašanalīzi. 
10. Pilnveidot gribas īpašības – patstāvību, disciplinētību, savaldību, nosvērtību, ka ari attīstīt pozitīvās saskarsmes spējas ar apkārtējiem cilvēkiem.

Programmas saturs tiks izveidots katram bērnam individuāli, ņemot vērā vecāku pasūtījumu, kā arī bērna individuālo attīstību, viņa kognitīvo spēju un citu prasmju attīstības līmeni. Satura izvēle tiks pamatota uz IZM Pirmskolas  programmas prasībām

Atbalsta pasākumi 1.- 4. klašu skolēniem


Programmas aktualitāte:
Sakarā ar to, ka mūsdienās bērniem ir ļoti bieži sastopamas mācību grūtības vienā vai vairākos mācību priekšmetos, grūtības uztvert un saprast mācību vielu atrodoties kopā ar citiem skolēniem, kur tiek izmantotas tradicionālās mācību metodes. Un tāpēc šī programma ir paredzēta, lai bērns individuāli spētu apgūt nepieciešamo mācību vielu, izmantojot viņam sastādīto mācību programmu vienā vai vairākos mācību priekšmetos, izpētot viņa individuālās spējas, lai viņš veiksmīgāk varētu iekļauties kopīgajā mācību procesā skolā. 
Programmas mērķis:
papildināt un pilnveidot nepieciešamās zināšanas, attīstot kognitīvos procesus, viņa individuālās spējas un prasmes, liekot uzsvaru uz mācīšanās grūtībām. 


Programmas uzdevumi:
1. Izmantojot Vudkoka Džonsona kognitīvo spēju testu un mazās metodikas, noteikt bērnu kognitīvo spēju radītājus, to attīstību attiecīgi vecumposmam, kā arī iegūt pilnu intelektuālo skalu kopīgo rādītāju.
2. Diagnosticēt (konstatēt) izglītojamā sasniegumus konkrētā mācību priekšmetā ar nolūku tos uzlabot un izvēlēties izglītojamam iespējamos optimālās palīdzības sniegšanas veidus, raksturu, metodes, kas dotu vislabāko rezultātu viņa attīstībā un mācību darbā.
3. Veikt bērna personības un emocionālo izpēti, un iegūtos rezultātus izmantot individuālās programmas sastādīšanā.
4. Sastādīt individuālo programmu katram bērnam – izejot no vecāku pasūtījuma, prasmju un kognitīvo spēju līmeņa, emocionālā stāvokļa un personības īpatnībām. 
5. Pēc individuāli izstrādātas programmas veikt bērnu apmācību, veicinot bērnu sociālas iemaņas un personības attīstību, ļaujot bērnam apzināties savas patiesās spējas un iemaņas. 
6. Attīstīt bērna emocionālo pasauli, veicinot izprast savas jūtu izpausmes, ļaujot atpazīt savas patiesās emocijas, runāt par tām, un mācīt pozitīvi reaģēt uz dažādām situācijām.
7. Attīstīt bērnā tīšo  uzmanību, koncentrēšanās spējas, dažādas domāšanas operācijas, trenēt atmiņu izmantojot dažādus vingrinājumus, kas ir nepieciešamas mācību procesa labākai apgūšanai. 
8. Attīstīt roku un pirkstu kustības un iztēles spējas caur dažādiem radošiem darbiņiem, izmantojot zīmēšanu, līmēšanu, aplicēšanu, veidošanu, konstruēšanu darbojoties ar dažādiem materiāliem - papīru, kartonu, foliju, mālu, plastiku, mīklu, smiltīm, audumu, diegiem, dzijām, filcu, stiklu. 
9. Attīstīt bērna paškontroli un pašanalīzi, ceļot viņa pašvērtējumu.
10. Pilnveidot gribas īpašības – patstāvību, disciplinētību, savaldību, nosvērtību, ka ari attīstīt pozitīvās saskarsmes spējas ar apkārtējiem cilvēkiem.

Programmas saturs tiks izveidots katram bērnam individuāli, ņemot vērā vecāku pasūtījumu, kā arī bērna individuālo attīstību, viņa kognitīvo spēju un citu prasmju attīstības līmeni. Satura izvēle tiks pamatota uz IZM Sākumskolas programmas prasībām.